نابرابری‌های اجتماعی و امنیتی شدن پدیده‌های اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیر عامل دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشیار، دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

سؤال از چیستی امنیت و عناصر دخیل در امنیتی شدن پدیده‌ها، موضوعی است که ذهن بسیاری از صاحب‌نظران مسائل امنیتی را به خود مشغول کرده است. تأمین امنیت از اساسی‌ترین نیازهای بشر و دارای پیوندی عمیق با شکوفایی و رشد و توسعه نظام‌های سیاسی و حکومت‌ها هست. ازجمله عوامل مؤثر بر امنیت، نابرابری‌های اجتماعی موجود در جامعه است که به‌شدت مسائل اجتماعی را دستخوش تغییرات امنیتی می‌نماید. مسائل اجتماعی در صورت حل نشدن می‌توانند به‌سرعت، به‌صورت بحران‌های سیاسی یا امنیتی تغییر شکل داده و تمامیت یک نظام اجتماعی را مورد تهدید قرار دهند، و هزینه‌های اجتماعی بسیاری را برای جامعه ایجاد نمایند، مواردی نظیر احساس ناامنی در بین شهروندان، اختلال در زندگی روزمره آنان، تضعیف انسجام اجتماعی و قطبی‌شدن جامعه، افزایش تخاصم و رفتارهای خشونت‌آمیز، کاهش اعتماد در بین بازیگران اجتماعی‌ و‌... ازجمله مهمترین هزینه‌های اجتماعی اﻣﻨﻴﺘـﻲشدن مسائل اجتماعی هستند، هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان تأثیر نابرابری‌های اجتماعی بر امنیتی‌شدن پدیده‌های اجتماعی است. نوع تحقیق توسعه- کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی  و داده‌های تحقیق نیز به‌صورت اسنادی و میدانی جمع آوری و روش تجزیه‌وتحلیل ان نیز آمیخته بوده است برای دست‌یابی به چارچوب، از وجوه مشترک منابع دینی، اسناد بالادستی، مکاتب امنیتی، نظریات روان‌شناختی و جامعه‌شناختی، و مصاحبه با اندیشمندان استفاده به عمل آمد یافته‌های تحقیق نشان می‌د‌هد که نابرابری‌های اجتماعی تأثیر مستقیم بر امنیتی‌شدن پدیده‌های اجتماعی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Inequalities and the scrutinization of Social Phenomena

نویسندگان [English]

  • Y Abedi 1
  • E Ahmadi Moghadam 2
1 PhD in Strategic Management of Passive Defense, Higher National Defense University
2 Associate Professor, Amin University of Law Enforcement Sciences
چکیده [English]

The question of what is the security and the elements involved in the scrutinization of phenomena is a subject that has occupied the minds of many security experts. Providing security is one of the most basic human needs and deeply linked to the prosperity and growth of political systems and governments. Among the factors affecting security are social inequalities in society that severely affect social issues under security changes.
Social issues can also be rapidly transformed into security or political crises, threatening the integrity of a social system, and creating many social costs to society, such as feeling insecure in the event of a security crisis. Among citizens, disruptions in their daily lives, undermining social cohesion and polarization of society, increasing hostility and violent behaviors, decreasing trust among social actors, etc. are among the most important social costs of social security, so the main concern of this study is to investigate the impact of inequality. Social Security is a social phenomenon in order to avoid incurring unnecessary costs to society through the prevention and reduction of social inequalities in society. The type of research was developmental-applied and descriptive-analytical and the research data were documentary and field-based and the analytical method was quantitative-qualitative.
To achieve the framework, common sources of religious resources, upstream documents, security schools, psychological and sociological theories, and interviews with scholars were used. Therefore, the theoretical framework of the research was used as a combination of common points of view.
   Research findings show that social inequalities have a direct impact on prevention of scrutinization of social phenomena from becoming secure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social phenomenon
  • security
  • scrutinization
  • prevention of scrutinization
فهرست منابع:
- قرآن کریم، ترجمه حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی.
- نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ دوم(1386)، مشهد، آئین تربیت.
- امام خمینی(رحمه ا... علیه)، صحیفه نور، چاپ سوم(1382)، تهران، دفتر حفظ و نشر آثار امام(رحمه ا... علیه)
الف-منابع فارسی   
-         امیری، عبدالرضا،(تابستان1391)، فرآیندها و متغیرهای مؤثر بر امنیتی شدن بحران‌های اجتماعی در ایران، فصل­نامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال هفتم ،شماره دوم.
-         بوزان، باری،(1378)، مردم، دولت­ها و هراس، ترجمه: تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-         تاج الدینی، محمد باقر(1396) تهران، خبرگزاری دانشگاه آزاد
-         تاجیک، محمدرضا،(1380)، مقدمه­ای بر استراتژی امنیت ملی جمهوری ­اسلامی ­ایران، جلد اول، تهران، فرهنگ گفتمان.
-         شهبازی، نجف علی و همکاران،(1390) بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر امنیت اجتماعی،آفاق امنیت، سال چهارم، شمارة 12 ،
-         صدیق سروستانی، رحمت اله (1388) ، آسیب شناسی اجتماعی(جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)، چاپ پنجم، تهران، انتشارات سمت،
-         ﻋﺒﺪاﷲ­ﺧﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻲ،(بهار1385)، ﻋﺪاﻟﺖ و امنیت، فصل­نامه ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳـﻲ، ﺳـﺎل ﻧﻬـﻢ، ﺷـﻤﺎره سیزدهم
-         عبدالله­خانی، علی(1385) بررسی و نقد نظریه امنیتی ساختن، مجله مطالعات راهبردی، شماره 22
-         گودرزی، سعید و همکاران،(1394) مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران،دوره چهارم، شماره دوم
-         ماندل رابرت (1379) ماندن در وضعیت آخر
-         مرادیان، محسن،­(1385)، درآمدی بر ابعاد و مظاهر تهدیدات مرادیان،تهران، انتشارات راشا.
-         مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی(1397) ، اقتصاد به زبان ساده،  شماره 37، فقر
-         ﻫﺎﺑز، توماس،(1389)، ﺗﺮجمه­ی ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺸـﻴﺮﻳﻪ، ﭼـﺎپ ﺷﺸﻢ، ﺗﻬﺮان ، ﻧﻲ ﻧﺸﺮو.
-         همتی، رضا و همکاران،(1397)، مرور نظامند مطالعات انجام شده در زمینه حاشیه­نشینی، فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 18، شماره 71
-         نوریان، اردشیر،(1388)، ادراک و اعتبار گرایی در نظریه­های امنیتی،مجله علوم سیاسی، شماره چهل و پنجم
ب- منابع انگلیسی
-  Pacione، M. (2005), Urban geography، A global perspective، 2th، London: Routledge
-  Shankar, R & Shah, A., (2003), Bridging the economic divide within countries: A  scorecard on the performance of regional policies in reducing regional income disparities, World development, Vol. 31,No. 8, Pp. 1441–1421.
-  Brush, J. (2007), Does income inequality lead to more crime? A 0mparison of cross–sectional and time–series analyses of United States counties”, Economics letters, Vol. 96, No. 2, Pp 268-264.
-  Vuori,juha A.(2008)" IIIocutionary Logic and Strands of Securitization: Applying the Theory Of Securitization to the Study of Non-Democratic political Orders"European journal of International Relations,Vol.14(1).
ج-سایت:
- امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، مجموعه بیانات قابل دسترسی در:          WWW.Khamenei.ir-