الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان‌های نظامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، علوم دفاعی راهبردی،‌دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشیار، مدیریت، دانشگاه عالی جامع امام حسین (علیه‌السلام)

چکیده

در مقاله حاضر که باهدف ارائه الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان‌های نظامی انجام‌شده است. سعی شده است تا با استفاده از مبانی اسلامی، ادبیات نظری رایج، نظر خبرگان این حوزه، ارزیابی عملکرد کارکنان که به‌عنوان یک عامل مهم در منابع انسانی سازمان‌های نظامی شناخته می‌شود موردبررسی قرار گیرد. نوع تحقیق برمبنای هدف کاربردی و  توسعه‌ای است و روش تحقیق بکار گرفته‌شده در این پژوهش ترکیبی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش در مرحله کیفی شامل خبرگان، مدیران عالی، مدیران میانی و کارشناس و در مرحله کمی نیز شامل کارکنان نظامی مستقر در تهران است. حجم نمونه در مرحله کیفی 16 نفر و در مرحله کمی 203 نفر بود. اعضای نمونه در مرحله کیفی از طریق نمونه‌گیری هدفمند و در مرحله کمی با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش، مصاحبه عمیق و پرسشنامه محقق ساخته، شامل 117 گویه و یک سؤال باز پاسخ با پایایی 98/0 بود. داده‌های کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت، یافته‌های حاصل از تحلیل داده‌های کیفی، با استفاده از ضریب لاوشه و تائید مصاحبه‌شوندگان بدست آمد. تحلیل داده‌های کمی با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، واریانس، انحراف معیار) و آمار استنباطی شامل آزمون‌های آماری کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون خی‌دو، کروسکال والیس، تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان نظامی ایران دربردارنده 3 بعد (ویژگی‌های فردی، نتایج و پیامد) 14 مؤلفه است. در میان ابعاد بعد نتیجه در میان سایر ابعاد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Employee performance appraisal pattern of military organizations

نویسندگان [English]

  • H Niroomand 1
  • Gh.H Rzayat 2
1 Ph.D., Strategic Defense Sciences, عالیUniversity of National Defense
2 Associate Professor, Management, Imam Hussein University (PBUH)
چکیده [English]

The article aims to provide a model for evaluating the performance of military personnel. Attempts have been made to examine the performance of employees, which is recognized as an important factor in the human resources of military organizations, using Islamic principles, common theoretical literature, the opinion of experts and experts in this field. The type of research is based on developmental and applied objectives, and the research method used in this research is mixed and exploratory. The statistical population of the research in the qualitative stage includes experts, specialists and deputies and senior managers and in a small stage it includes the staff of one of the barracks located in Tehran. The sample size was 16 in the qualitative stage and 203 in the quantitative stage. Sample members were selected in the qualitative stage through targeted sampling and in a small stage by the relative stratified sampling method. The research data collection tool, in-depth interview and researcher-made questionnaire, included 117 items and an open-ended question with a reliability of 0.98. Qualitative data were analyzed using content analysis method, and the results of qualitative data analysis were confirmed using Delphi and Lasheh methods. Quantitative data analysis was performed using descriptive statistics (mean, variance, standard deviation) and inferential statistics including Kolmogorov-Smirnov statistical tests, Khido test, Croscal Wallis, confirmatory factor analysis. The research findings showed that the performance evaluation model of Iranian military personnel included 3 dimensions (individual characteristics, results and outcomes), 14 components and 117 indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • performance evaluation
  • out put
  • out come
فهرست منابع:
الف- منابع فارسی
- قران کریم. ترجمه مکارم شیرازی
- نهج البلاغه. (1390). ترجمه محمد دشتی. چاپ دوم ، نشر اندیشه مطهر.
- آرمسترانگ، مایکل. (1385). مدیریت عملکرد: راهبرد‌های کلیدی و راهنمای عملی. (ترجمه: سعید صفری و امیر وهابیان). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی. (تاریخ انتشار به زبان‌اصلی 2006).
- ارتش جمهوری اسلامی ایران.(1392). آیین نامه ارزیابی کارکنان آجا. تهران.
- اردبیلی، یوسف. (1376). روش‌های ارزشیابی در بخش‌های دولتی و غیردولتی ایران. تهران: انتشارات بعثت.
-ا عرابی، محمد؛ ابطحی؛ دهقان پور؛ حسینی؛ احمد، سنجری؛ روان‌بخش؛ ستاری خواه و خسروی.(1388). نظام ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مشاغل صنعتی و تولید معاونت اداری و منابع انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
- پور صادق، ناصر؛ و مهدی‌زاده‌ملاباشی، تورج. (1394). مدیریت منابع انسانی پیشرفته با رویکرد استراتژیک. تهران: انتشارات واژگان.
- دعایی، حبیب اله. (1377). مدیریتمنابعانسانی: نگرشکاربردی. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
- رضاییان، علی؛ و گنجعلی، اسدالله. (1390). مدیریت عملکرد: چیستی، چرایی و چگونگی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
- زارع، حمید.(1379). معیار و اصول ارزیابی عملکرد در متون اسلامی. پایان نامه کار شناسی ارشد. دانشگاه تهران. مجتمع آموزش عالی قم.
- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.( 1392). دستورالعمل شایستگی پاسداری. شماره  605/1/س ط تهران.
- سجادی،سید احمد.(1390). مدیران و فرماندهان شایسته. نشر بازرسی کل ناجا.
- سنجری، احمد. (1392). تحلیل چگونگی ارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمان‌های نظامی و ارائه مدل راهبردی بومی برای نیروهای مسلح. مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی. گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی، پژوهشگاه دانا.
- صالحی، شعله.(1390). طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان ناجا. رساله دکتری، دانشگاه جامع امام حسین.
- طبرسی، غلامعلی. (1378). طراحی و تبیین الگوی ارزیابی عملکرد مدیران عامل «شرکت‌های تابع سازمان صنایع و معادن بنیاد جانبازان و مستضعفان». دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
- مصدق خواه مسعود؛ و ساکت چقوش، علیرضا. (1390). طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان نهادی ارزشی محور (موردمطالعه سازمان بنیاد مستضعفان). دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی، سال 19، شماره 1.
- مطهری، مرتضی.(1384). آشنای با علوم اسلامی جلد 2 (کلام، عرفان، حکمت عملی). انتشارات صدرا.
-میار، یحیی.(1394). طراحی الگوی مناسب ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران عالی سپاه منطبق با رویکرد علوی. رساله دکتری دانشکده دفاع ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی.
- نیروی انظامی جمهوری اسلامی ایران.(1396). دستور العمل ارزیابی کارکنان. تهران.
- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.(1395). دستور العمل ارزیابی کارکنان. تهران.
- هومن، حیدر علی. (1385). پایه‌های پژوهش در علوم رفتاری: شناخت روش علمی. تهران: انتشارات دیبا.
ب – منابع انگلیسی
-Bouckaert, G. &Halligan, J. (2006),” performance and performance management”, Handbook of public, pp.443-460, ThousandOaks, CA, US: Sage publications.
- Results Based Management in the Development Co-operation Agencies :( 2000)   A Review of Experience. Development Assistance Committee Working Party on Aid Evaluation-Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
- Meyers, Lawrence S. Gamst, Glenn. Guarino, A. J. (2006). Aplied multivariate research: design and interpretation. Sage
ج-سایت
 هدایتی، احمدرضا.(1393). برنامه‌ریزی استراتژیک پیامد نگر. پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌توشه
قابل دسترسی در:                                                        http://rahtooshe.com-