تبیین و اولویت بندی شاخص های همگرایی بخش های دفاعی و غیردفاعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

هدف پژوهش حاضر دستیابی به تبیین شاخص­های همگرایی بخش­های دفاعی و غیردفاعی و اولویت­بندی آنها است. پس از بیان مفاهیم همگرایی و انواع آن، نظریه­های همگرایی بین بخش­های دفاعی و غیردفاعی مطرح و با انجام مطالعه تطبیقی، در نهایت جمع­بندی و نتیجه­گیری می­گردد. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری آن، 32 نفر از متخصصان فعال در این حوزه هستند که با روش تمام شمار به عنوان نمونه آماری نیز انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‏ها و بر اساس ابعاد و مدل پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی استفاده گردید. برای بررسی و یافتن پاسخ سوال­های تحقیق از آزمون­های رتبه­بندی فریدمن، تحلیل عامل اکتشافی استفاده گردید. داده­های گردآوری شده با نرم­افزار اس­پی­اس­اس تجزیه و تحلیل شدند. با توجه به شاخص­های همگرایی و نتایج آزمون انجام شده و رتبه بندی فریدمن، بالاترین امتیاز به «پویایی» و کمترین امتیاز به «رسوم» مربوط می­شود. در عامل اکتشافی و استخراج عامل­ها، کمترین اشتراکات "توجه به اعتماد متقابل" و بیشترین آن "نوآوری در فناوری" 923/0 می­باشد. در چرخش عامل­ها 12 عامل و در مجموع 799/83 واریانس را به خود اختصاص دادند. در نتیجه­گیری، شاخص­ها در دو دسته­بندی­ "بافتارها و نیازهای مشترک" و "ظرفیت­های لازم جهت ایجاد همگرایی" تقسیم­بندی گردیدند که در دسته اول، "اهداف مشترک" و "رسوم" و در حالت دوم "پویایی" و "تصمیم­گیری مشترک" بیشترین و کمترین اولویت را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Strategic Model for defence knowledge anagement of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • H khazaeil 1
 • M Manteghi 2
 • B Akbari 3
1 PhD student in Strategic Management of Passive Defense University and Higher Research Institute of National Defense and Strategic Research
2 Professor of Malek Ashtar University of Technology
3 Assistant Professor Malik Ashtar University of Technology
چکیده [English]

The Supreme Commander of the Armed Forces stressed, in the statement of the second phase of the Revolution, the need to erupt the fountain of science and cross the current frontiers of knowledge.
Achievement of this important goal in the field of defense requires a model that explains the components affecting defense knowledge management and their relationship, with a systemic approach. Therefore, the questions of the current research were formulated in a form to make the aims of the research possible. The conceptual model made within the theoretical framework was designed based on library studies and the ideas of the scholars. The questionnaire was produced relying on the components of the model and it was distributed through a snowball process. The final model of the research was evaluated using Structural Equation Modeling. The values of the Factor Loading of the selected variables (6 microsystems, 21 mega-dimensions and 57 principal components) indicate the desirability of the components and the resulting path coefficients confirm the relationship between them. Finally, some suggestions have been made for IRI Armed Services based on the results of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • defense knowledge management
 • systemic approach
 • Structural Equation
 1. فهرست منابع:

  1. اکبری بهرام، 1393، الگویی برای کسب موفقیت فن­بازار دفاعی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی
  2. جمالی حسین، 1380، تاریخ و اصول روابط بین الملل، تهران: معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج، بهار
  3. دوئرتی، جیمز و فالتزگراف، 1370، نظریه­های متعارض در روابط بین الملل، تهران: نشر قومس.
  4. روشندل اربطانی، طاهر  و همکاران، 1397، طراحی الگوی تسهیل­گرهای همگرایی فناورانه در ساختار معاونت فنی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران- فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، سال بیست­وپنجم، شماره یک(پیاپی93)، بهار
  5. سیف­زاده، حسین، 1376، نظریه­پردازی روابط بین­الملل مبانی­وقالب­های فکری، تهران: انتشارات سمت.
  6. فرانکل جوزف، 1371، نظریه­های معاصر روابط بین الملل، ترجمه وحید بزرگی، تهران: نشر اطلاعات
  7. کولایی ­الهه، 1379، اکووهمگرایی­منطقه­ای، تهران، مرکز پژوهش­های­ علمی­ومطالعات استراتژیک خاورمیانه
  8. نقی­زاده محمد و همکاران، 1394، همگرایی توانمندی­های علمی و فناورانه بازیگران مختلف در توسعه سیستم­های تولیدی پیچیده هوایی، فصل­نامه مدیریت توسعه فناوری، شماره2، پاییز 1394

  -      Ahuja, Gautam, 2000. CollaborationN etworks, Structural Holes, and Innovation:A Longitudinal Study, Administrative Science Quarterly,Vol. 45, No. 3 (Sep., 2000)

  -      Almann, Lauri (2003), Eesti riigikaitse juhtimine, Tallinn: Eesti Kaitseministeerium

  -      Burk, James (2002), “Theories of Democratic Civil-Military Relations,” Armed Forces and Society, vol. 29, no. 1, pp. 7–29.

  -      Cottey, Andrew, Edmunds, Timothy and Forster, Andrew (eds.) (2002a), Democratic Control of the Military in Postcommunist Europe: Guarding the Guards, Basingstoke: Palgrave.

  -      Feaver, Peter (1996), “The Civil-Military Problematique: Huntington, Janowitz, and the Question of Civilian Control,” Armed Forces and Society, vol. 23, no. 2

  -      Hagelin, Björn. 2004. ‘Science- and Technology-Based Military Innovation: the United States and Europe’, SIPRI Yearbook 2004, Oxford, OUP

  -      Janowitz, Morris (1960/1971), The Professional Soldier: A Social and Political Portrait, New York, NY: Free Press.

  -      Kaldor, Mary (2006), New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era, Cambridge: Polity Press.

  -      Lindberg, Leon N.,The Political Dynamics of European Economic Integration ( Stanford: Stanford University Press, 1963 ).

  -      Meri, Lennart (2000), President of the Republic on the Opening Session of the Riigikogu

  -      Moskos, Charles C., Williams, J. A. and Segal, David (eds.) (2000), The Postmodern Military: Armed Forces After the Cold War, Oxford: Oxford University Press.

  -      Maigre, Merle ‘Theories of Civil Military Relations’, Akadeemia, september 2009, International Centre for Defence Studies, Tallin, Estonia.

   

  -      Schiff, R. (1995), “Civil-Military Relations Reconsidered: A Theory of

  -      Concordance,” Armed Forces and Society, vol. 22, no. 1,.

  -      B.Vagada(2012), springer-Verlag Berlin Heidelberg. [1] Globalisation and Convergence: Drivers and Strategic Outsourcing,2012

  -      Wim Van Eekelen,"Turkish Civil-Military Relations and the EU: preparation for continuing Convergence" November 2005