عوامل مؤثر بر بازدارندگی نظامی در حوزه دریا و هوافضا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 دانش‌آموخته رشته علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

3 دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

با توجه به گوناگونی تهدیدها و محیط‎های امنیتی کشورها، هرگز نمی‎توان ایده و رؤیای برابری توان نظامی و حتی تسلیحاتی کشورها را تحقق‎پذیر دانست. با درک این واقعیت، یکی از عوامل دستیابی به بازدارندگی، داشتن راهبردها و برنامه­های تسلیحاتی متناسب تهدیدات دشمن است. بنابراین برای رسیدن راهبردهای بازدارندگی خصوصاً در مؤلفه قدرت نظامی می­بایست عوامل مؤثر بازدارندگی قدرت نظامی احصاء شود. در مؤلفه‌ی قدرت نظامی اولویت خاصی در حوزه دریا و هوافضا با توجه به تهدیدات پیش رو در نظر گرفته می­شود.  لذا مسئله این تحقیق، چیستی عوامل مؤثر بر بازدارندگی نظامی در حوزه دریا و هوافضا می­باشد. متناسب با مسئله تحقیق هدف تحقیق عبارت شد از: تعیین عوامل مؤثر بر بازدارندگی نظامی در حوزه دریا و هوافضا و متناظر باهدف تحقیق سؤال تحقیق نیز طراحی گردید. روش تحقیق با رویکرد آمیخته روش موردی– زمینه‌ای، نوع تحقیق کاربردی  است. بر اساس ویژگی­های جامعه آماری، این جامعه 42 نفر انتخاب گردید.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که تعدد 26 عامل مؤثر بازدارندگی نظامی در حوزه دریا و هوافضا شناخته‌شده که سه عامل اول به ترتیب اولویت عبارتند از: توانایی انهدام هدف‎های مهاجم درصحنه نبرد با اولویت‌بخشی سامانه‎های نرم و سخت، بازنگری و به‎روزرسانی نظامات اکتساب فناوری به‌منظور تقویت بنیه دفاعی تسلیحاتی در حوزه دفاع و فضا، دفاع هوشمند در عمق

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting military deterrence in the field of sea and aerospace

نویسندگان [English]

  • A Hatami 1
  • A Vahidi 2
  • M Ahadi 3
1 PhD in Strategic Defense, Higher University of National Defense and Strategic Research
2 Graduated in Strategic Defense Sciences, Higher University of National Defense and Strategic Research
3 PhD in Strategic Defense Sciences, University of National Defense and Strategic Research
چکیده [English]

 Given the variety of threats and security environments of countries, the idea and dream of equality of military and even weapons capabilities of countries can never be realized.  Realizing this fact, one of the factors to achieve deterrence is to have strategies and weapons programs commensurate with the enemy's threats. Therefore, in order to achieve deterrence strategies, especially in the component of military power, the effective deterrents of military power must be counted. In the component of military power, a special priority is considered in the field of sea and aerospace according to the forthcoming threats. Therefore, the issue of this research is what are the factors affecting military deterrence in the field of sea and aerospace. In accordance with the research problem, the purpose of the research was: Determining the effective factors on military deterrence in the field of sea and aerospace and corresponding to the purpose of the research, a research question was also designed. Research method with a mixed approach The case-context method is a type of applied research. Based on the characteristics of the statistical population, this population of 42 people was selected.
 The results indicate that the number of 26 effective factors of military deterrence in the field of sea and aerospace are known that the first three factors are in order of priority:  Ability to destroy offensive targets in the battlefield by prioritizing soft and hard systems, reviewing and updating technology acquisition systems to strengthen weapons defense in defense and space, in-depth intelligent defense

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerospace
  • sea
  • military deterrence
فهرست منابع:
الف- منابع فارسی:
- ازغندی، علیرضا، (1390)، جنگوصلح، بررسی مسائل نظامی و استراتژیک، تهران، سمت
- امیدوارنیا، محمد­جواد، (1381)، امنیت در قرن بیست­ و ­یکم­، نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی، تهران
- بیک، علی‌اصغر و همکاران (1397)، تأثیر تهدیدات آتی در فرماندهی مطلوب سازمان­های نظامی ج.ا.ا.، فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه علوم دفاعی راهبردی، شماره 77
- بیک، علی‌اصغر، (1395)، رساله دکتری" تأثیر عوامل ژئوپلیتیک دریای خزر بر راهبردهای دفاعی ج.ا.ا." تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع
- بیلیس، جان، و دیگران، (1377)، راهبرد در جهان ­معاصر مقدمه­ای ­بر مطالعات­راهبردی، ترجمه ­کابک
- بوفر، آندره، (1366)، مقدمه‌ای بر استراتژی، مترجم: مسعود کشاورز، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی
- پلنو، جک سی، آلتون، روی، (1387)، فرهنگ روابط بین­الملل، ترجمه ابوالفضل رئوف، تهران انتشارات سرای عدالت
- حاتمی، امیر (1399)، رساله دکتری" ارائه طرح راهبردی تسلیحات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه هوافضا و دریا مبتنی بر بازدارندگی"دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
- دوئرتی، جیمز­؛ (1383)، نظریههای متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمه­ی علی­رضا طیب و وحید بزرگی، تهران، قومس­، جلد دوم
- شمیلیه، مونیک ژانرو، (1382)، بشریت و حاکمیت‌ها: سیری در حقوق بینالملل، ترجمه دکتر مرتضی کلانتریان، تهران، آگه
- قاسمی، فرهاد، (1388)، الزامات تئوریک بازدارندگی منطقه­ای جمهوری اسلامی ایران، تهران: فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، سال اول، شماره سوم
قنبری جهرمی، محمدحسین، (1394)، پروژه تحقیقاتی،  فرایند طراحی رهنامه بازدارندگی همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران در چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
 - کالینز، جان‌ام، (1381)، استراتژی نظامی، عبدالحمید حیدری (مترجم)، تهران: دوره عالی جنگ سپاه پاسداران
- گری، کالین، (1378)، سلاح جنگ‌افروز نیست: سیاست، استراتژی و فناوری نظامی، ترجمه احمد عالیخانی، تهران، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه
- کریمی، حمید، (1391)، رساله دکتری، تبیین الگوی بازدارندگی همه‌جانبه دفاعی ج. ا. ا در مقابل تهدید ناهمتراز، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران
- مقوم، حجت، (1394)، بازدارندگی هسته‌ای و تأثیر آن بر امنیت بین‌المللی، پایان‌نامه مقطع کارشناسی دانشکده روابط بین‌الملل
- ولی پور زرومی، سید حسین، (تابستان 1383)، سیاست­های امنیت ملی ایران در سه دوره گفتمانی- راهبرد شماره 32
ب- منابع انگلیسی:
-        Goldblat, Josef. Arms Control: A Guide to Negotiations and Agreements, (London, Sagw Pub. 2003)
-        Bourne H & Jenkins M (2013) Organizational Values: A Dynamic Perspective, Organization Studies
-        Kramer، Franklin D.Cyberpower and National Security، U. S National Defense University، Washington D. C، 2009، P: 321-323.
ج- سایت:
فرمایشات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا امام خامنه­ای عزیز (مدظله العالی) قابل‌دسترسی در:
WWW. Khamenei.ir