تبیین نقش علم و فناوری در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

روند توسعه‌ی شتابناک علم و فناوری را باید ازجمله کلیدی‌ترین
پیشران‌های تغییر و تحولات عصر حاضر دانست. پیشرفت علم و فناوری در عرصه‌ی امور دفاعی
و نظامی، هم  به دلیل امکان ایجاد
قابلیت‌های دفاعی جدید و هم به دلیل به وجود آمدن تهدیدهای نوظهور ناشی از این پیشرفت‌ها،
موضوعی بسیار حیاتی و قابل‌مطالعه است. امروزه علم و فناوری یکی از شاخصه‌های مهم ارزیابی
میزان قدرت و توانایی  کشورها بوده و از
اهمیت خاصی برخورداراست.لذا هدف اصلی این مقاله، "تبیین نقش علم و فناوری در
الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتی می‌باشد نوع تحقیق، از نوع کاربردی
توسعه‌ای است و روش تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی است. همچنین این تحقیق برمبنای نوع
داده‌های موردنیاز، به‌صورت یک تحقیق آمیخته است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 243
نفر از صاحب‌نظران و فعالان حوزه‎های دفاعی امنیتی و علمی کشور بوده و حجم نمونه برابر
محاسبات 69 نفر تعیین گردیده است نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر این است که علم و
فناوری به‌عنوان یکی از ابعاد اصلی و تأثیرگذار در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتی بوده و ظرفیت‌ها
با 5 شاخص، ماهیت با 2 شاخص، رشد و توسعه با 5 شاخص و اثربخشی با 4 شاخص مؤلفه‌ها و
شاخص‌های آن را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها