الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 استاد مدیریت راهبردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانش آموخته دکتری مدبریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

دانش، به‌عنوان یک منبع ارزشمند برای رشد سازمان‌ها و
مزیت رقابتی پایدار شناخته شده است، خصوصاً برای سازمان‌هایی که در محیط‌هایی با
عدم قطعیت به فعالیت مشغول هستند. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح جمهوری
اسلامی ایران نیز به‌عنوان یک سازمان مبتنی بر دانش، نیاز به انواع روش‌ها و
الگوها برای مدیریت دانش در سطوح مختلف راهبردی و عملیاتی و در گستره‌های متفاوتی
مانند ستاد وزارت، سازمان‌های تابعه و صنایع دفاعی دارد. هدف اصلی این تحقیق
دستیابی به الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح است.
در این تحقیق که از نوع کاربردی توسعه‌ای است، 
جامعه آماری به‌طور هدفمند و به‌صورت تمام شمار انتخاب وجهت نیل به نتایج
از روش موردی و زمینه­ای با بهره­گیری از تکنیک آمیخته (روش­های کمّی­ و کیفی) و
تحلیل محتوا استفاده گردیده است. نتیجه حاصله نشان می‌دهد : الگوی مدیریت راهبردی
دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح در قالب پیکربندی مؤثر مجموعه‌ای  علّی و معلولی بر اساس نقشۀ راهبرد، 
دارای 5 بُعد اصلی مشتمل بر : زیرساخت‌های مدیریت راهبردی
دانش، فرآیندهای راهبردی مدیریت دانش،حوزه‌های راهبردی دانش، تولید ارزش برای
ذینفعان و تولید قدرت بازدارنده و شایستگی دفاعی است.

کلیدواژه‌ها