دوره و شماره: دوره 15، شماره 68، تابستان 1396 
4. طراحی الگوی سازمان‌های دفاعی دانش بنیان

صفحه 71-92

محمد مهدی نژاد نوری؛ مجتبی سعادتی؛ علی خسروجردی؛ مجید فخری


13. تدوین راهبردهای دفاع همه‌جانبه در حوزه جنگ آینده

صفحه 289-312

غلامعلی ‌ رشید؛ داود زنجانی؛ علیرضا سعادت راد؛ شهرام حسن‌نژاد مقدم